Disclaimer

1 Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

2 TopActs.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Aangezien TopActs.nl deels afhankelijk is van verstrekte informatie door derden is TopActs.nl echter niet verantwoordelijk voor onvolledigheden en onjuistheden in de getoonde informatie. Prijzen van de items die op de website worden getoond kunnen uitsluitend verkregen worden nadat deze door TopActs.nl schriftelijk in de vorm van een offerte via email is toegestuurd. De informatie die je aantreft op deze website is slechts bedoeld om je globaal te informeren over TopActs.nl en zijn werkzaamheden en activiteiten. TopActs.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit gebruik van deze website dan ook volledig af. TopActs.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

3 TopActs.nl behoudt zich immer het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de getoonde informatie en Algemene Voorwaarden.

4 De informatie (tekst, illustraties, bedrijfsnamen, productnamen, logo`s etc.) vertoond op deze website is eigendom van TopActs.nl of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de informatie welke afkomstig is van deze website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder schriftelijke toestemming van TopActs.nl.

5 Er is getracht om zoveel mogelijk alle rechten van derden te eerbiedigen. Het blijft echter mogelijk dat er gegevens op de website staan waarop rechten van derden rusten. Mocht dit het geval zijn dan verneemt TopActs.nl dat graag van de rechthebbende zodat dit kan worden aangepast.

6 TopActs.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor externe informatie die verkregen is door gebruik te maken van de op deze website getoonde links. Het gebruik door TopActs.nl van deze links betekent niet automatisch dat TopActs.nl zichzelf vereenzelvigd en goedkeuring geeft voor de gewonnen informatie.

7 Alle geschillen zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het Kantongerecht in de regio waarbinnen het vestigingsadres van TopActs.nl zich bevindt.